Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Умови праці

12.12.2010

“…Антона Чехова ужаснула, прочитанная им, газетная статья
В. Святловского «Как живут и умирают врачи», изобиловавшая примерами самоубийств и смерти от чахотки и брюшного тифа”.
Рейфилд. Жизнь Антона Чехова

Прошло уже более 100 лет, но не многое изменилось в жизни врачей. Можно охарактеризовать весьма кратко их жизнь - живут плохо и недолго. Безусловно, что существующим кафедрам “организации здравоохранения и гигиены труда” давно уже нужно было сделать научный и объективный анализ этой проблемы. Но видно у них есть дела важнее. Да и не позволено им это, наверное - “как бы чего не вышло”.

Забороняється застосування працi жiнок на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на пiдземних роботах, крiм деяких пiдземних робiт (нефiзичних робiт або робiт по санiтарному та побутовому обслуговуванню).

Забороняється також залучення жiнок до пiдiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми.

Перелiк важких робiт та робiт iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на яких забороняється застосування працi жiнок, а також граничнi норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками затверджуються Мiнiстерством охорони здоров'я України за погодженням iз Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi.

    Кодекс законів про працю України визначає правові засади і 
гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися
своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.
{ Преамбула в редакції Закону N 871-12 від 20.03.91 }

   Цей  Закон  визначає  основні положення щодо реалізації 
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у
процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови
праці, регулює за участю відповідних органів державної влади
відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок
організації охорони праці в Україні.

Умови праці — це сукупність взаємозв’язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров’я і працездатність людини.Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру (статі, віку, стану здоров’я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"