Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

2016 Статут БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ"

   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення конференції
Протокол № 1 від 27.04.2016

Головуючий

 Л.Ф.Куроєдов

СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ,

м.ПОЛТАВА, 2016

 1.                  Загальні положення.

1.1.            БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ", надалі ЛК, є неурядовою благодійною організацією, створеною шляхом об’єднання засновників (учасників), які мають право участі у цій Організації, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності у відповідності з Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності.

1.2.            На момент реєстрації Статуту у новій редакції, попередня редакція статуту, яка зареєстрована Головним управлінням юстиції у Полтавській області  наказом №375/5 від 17.08.2009 року втрачає чинність.

1.3.            ЛК діє на засадах солідарності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, добровільності, гласності та самоврядування.

1.4.            Діяльність ЛК здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації» від 05.07.2012 року № 5073 – VI зі змінами та доповненнями, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435 – IY зі змінами та доповненнями, Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436 – IY зі змінами та доповненнями, іншими законами та нормативно-правовими актами України, які стосуються благодійних неприбуткових організацій, та на основі цього Статуту.

1.5.            Діяльність ЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги.  Державний контроль у сфері благодійної діяльності ЛК здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.6.            ЛК заснована згідно з рішенням засновників (надалі – учасників) шляхом її створення, протокол Установчих зборів благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» від 25.03.2003 року, Зареєстрована Полтавським обласним управлінням юстиції, Свідоцтво № 90 від 15 квітня 2003 року, ідентифікаційний код юридичної особи 26398773, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»: 10.07.2009, номер запису 1 588 120 0000 008568. ЛК має свою круглу печатку, штампи, фірмовий бланк, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку – емблему, прапор та значок, зразки якої затверджуються Загальними зборами ЛК та реєструються у встановленому законодавством порядку.

1.7.       Організаційно-правова форма ЛК - благодійна організація.

1.8.       Згідно пункту 1 статті 131 Господарського кодексу України та пункту 1 статті 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» має особливий статус благодійних та інших неприбуткових організацій – благодійне товариство.

1.9.            Повна назва ЛК:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ".

1.10.        Скорочена назва ЛК: БО "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ".

1.11.        Юридична адреса ЛК: 36021, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Залізна, будинок 17.

1.12.        ЛК є благодійною організацією, діяльність якої поширюється на територію України.

2.                  Цілі та сфери благодійної діяльності ЛК .

2.1.            Ціллю благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сфері благодійної діяльності, визначеної Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також розвиток і підтримка цієї сфери у суспільних інтересах.

2.2.            Головною ціллю ЛК є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, об’єднання зусиль громадськості, юридичних та фізичних осіб для вдосконалення допомоги бенефіціарам, сприяння розвитку охорони здоров’я в Україні, вдосконаленню механізму медичної допомоги населенню, втіленню нових форм діагностики та лікування, співучасть з ЛПЗ у поданні медичної допомоги в Україні.

2.3.            Сферою благодійної діяльності є охорона здоров’я.

2.4.            ЛК пропагує свою ідею, сфери своєї благодійної діяльності з метою залучення юридичних та фізичних осіб, у тому числі і іноземних, для фінансової її підтримки.

2.5.            Предметом діяльності ЛК є благодійна діяльність, спрямована на надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги бенефіціарам.

2.6.            Для досягнення цілі ЛК у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України, здійснює діяльність за такими напрямками:

-       сприяння розвитку цільових програм, спрямованих на вдосконалення організації охорони здоров'я та поліпшення медичного забезпечення медичних закладів;

-       сприяння покращенню захисту материнства та дитинства, захисту малозабезпечених верств населення (учасників ВВВ, дітей – сиріт, осіб похилого віку);

-       сприяння пропаганді здорового способу життя;

-       сприяння розвитку зв'язків медичної громадськості із всеукраїнськими, місцевими та міжнародними організаціями з питань впровадження реформ у сфері охорони здоров'я;

-       сприяння проведенню медичних конференцій, семінарів, симпозіумів;

-       сприяння підтримці і впровадженню прогресивних медичних технологій;

-       надання різнобічної допомоги малозабезпеченим особам;

-       сприяння розвитку фундаментальних досліджень у галузі медицини;

-    сприяння здійсненню консультативної і лікувальної діяльності у галузі охорони здоров'я;

-  сприяння підготовці наукових кадрів та підвищення кваліфікації спеціалістів в медичній галузі;

-   сприяння міжнародному співробітництву в галузі медицини, обміну досвідом та кадрами, розробці спільних гуманітарних програм;

-       аналіз та узагальнення  передового вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері охорони здоров'я;

-       допомога медичним закладам у забезпеченні лікарськими препаратами та виробами медичного призначення, діагностичним обладнанням, медичною апаратурою та інструментарієм;

-       співучасть з ЛПЗ у поданні медичної допомоги населенню;

-    інформаційна та пояснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності ЛК;

-       сприяння організації розробок по створенню нових методів лікування.

2.7.    Метою ЛК не може бути одержання і розподіл прибутку серед учасників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

2.8.        Бенефіціарами благодійних програм ЛК не можуть бути засновники та члени органів управління ЛК.

3.           Види благодійної діяльності.

3.1.    ЛК самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

3.2.     ЛК може здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору кількох таких її видів:

1)   безоплатна передача у власність бенефіціарів лікарських засобів, коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2)   безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3)   безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

4)   благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

5)   публічний збір благодійних пожертв;

6)   управління благодійними ендавментами;

7)   виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

8)   проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

9)   отримання благодійних пожертв та благодійних грантів.

3.3.    Благодійна організація має право надавати благодійну допомогу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами України, у вигляді:

-       одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

-       систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

-       фінансування конкретних цільових програм;

-    безкоштовного забезпечення лікарськими препаратами та виробами медичного призначення;

-       допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

-      дарування або дозволу на безплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

-       дозволу на використання своєї емблеми, назви;

-    надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

-       прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

-       інших заходів, не заборонених законом.

3.4.     Благодійна організація має право здійснювати господарську діяльність, спрямовану на виконання її цілей, без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей, визначених установчими документами.

3.5.     Здійснення ЛК благодійної діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

4.         Благодійна програма.

4.1.    Благодійна програма - комплекс благодійних заходів у сфері, визначеній Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», згідно пункту 3 статті 22,  та затверджується Загальними зборами учасників, або наглядовою радою Благодійної організації.

5.                  Органи управління ЛК.

Органами управління ЛК є Загальні збори учасників ЛК (надалі – Загальні збори), наглядова рада, виконавча дирекція ЛК.

Контролюючі та розпорядчі функції в ЛК здійснює наглядова рада ЛК.

5.1.            Загальні збори учасників ЛК.

5.1.1.      Вищим органом управління ЛК є Загальні збори учасників ЛК, які скликаються один раз на  рік.

Веде Загальні збори учасників головуючий, вибраний учасниками ЛК.

5.1.2.      Рішення про дату, місце скликання та порядок денний оголошується виконавчою дирекцією ЛК не пізніше як за 1 (один) місяць до проведення Загальних зборів учасників ЛК.

5.1.3.      Порядок виборів та форму голосування (таємне або відкрите) визначають Загальні збори учасників ЛК.

5.1.4.      Голосування на загальних зборах учасників відбувається за принципом: один учасник Благодійної організації, присутній на загальних зборах, має один голос.

Рішення Загальних зборів ЛК являється прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від зареєстрованих учасників ЛК за винятком рішень Загальних зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту ЛК, відчуження майна ЛК на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ЛК, припинення ЛК, які приймаються кваліфікованою більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників особисто, або в тому числі шляхом використання засобів зв’язку для вирішення простих інших питань.

5.1.5.      Загальні збори учасників ЛК являються легітимними, якщо в них приймає участь не менше двох  третин учасників ЛК особисто, або в тому числі шляхом використання засобів зв’язку. Рішення оформляється протоколом, який підписує головуючий загальних зборів учасників ЛК.

5.1.6.      Позачергові Загальні збори можуть бути скликані при необхідності за рішенням наглядової ради ЛК, або за рішенням 50 відсотків учасників ЛК, або на вимогу виконавчої дирекції ЛК, у випадках виникнення необхідності вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників і будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси ЛК.

5.1.7.      В Загальних зборах учасників ЛК бере участь виконавчий директор ЛК.

5.2.            До виключної компетенції Загальних зборів ЛК належить:

5.2.1.      Внесення до статуту та положень ЛК змін і доповнень;

5.2.2.     Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) виконавчого директора та членів наглядової ради ЛК;

5.2.3.      Визначення основних напрямків діяльності ЛК;

5.2.4.      Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію ЛК;

5.2.5.      Призначення ліквідаційної комісії;

5.2.6.      Реалізація права власності на майно та кошти ЛК;

5.2.7.    Прийняття рішень про засновництво та вступ ЛК до інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань;

5.2.8.      Вирішення будь-яких інших питань діяльності ЛК.

5.3.          Наглядова рада ЛК.

5.3.1.    Наглядова рада є органом управління ЛК, який в межах своєї компетенції, визначеної цим статутом, контролює і регулює діяльність виконавчої дирекції та здійснює інші функції, передбачені статутом ЛК.

5.3.2.     Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) або заміщення членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів учасників ЛК. Наглядова рада ЛК обирається з числа учасників ЛК терміном на 5 років. Якщо ЛК має не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

5.3.3.      Член наглядової ради ЛК не може бути одночасно працівником виконавчої дирекції  ЛК. Члени наглядової ради ЛК працюють на громадських засадах.

5.3.4.      Наглядова рада ЛК проводить засідання не менше одного разу на рік, а в позачерговому порядку - на вимогу голови Наглядової ради ЛК.

5.3.5.      Засідання наглядової ради ЛК є правомочними за присутності 1/2 членів особисто, або в тому числі шляхом використанням засобів зв’язку; рішення приймаються простою більшістю голосів членів ради та оформляється протоколом, який підписує голова наглядової ради.

5.3.6.      В засіданнях наглядової ради ЛК бере участь виконавчий директор ЛК.

5.4.            Голова наглядової ради ЛК.

Голова наглядової ради ЛК обирається членами наглядової ради та :

-        здійснює керівництво наглядовою радою ЛК;

-        головує на Загальних зборах та засіданнях наглядової ради ЛК;

-        скликає засідання наглядової ради, в т.ч. і позачергові;

-        призначає терміни та обсяги перевірок діяльності ЛК;

-        Заступник голови наглядової ради ЛК обирається членами наглядової ради та виконує обов’язки голови в разі його відсутності.

5.5.            Повноваження наглядової ради ЛК :

5.5.1.      затвердження благодійних програм Благодійної організації;

5.5.2.      контроль за відповідністю діяльності та використанням активів ЛК відповідно її установчих документів;

5.5.3.      контроль за фінансово-господарською діяльністю ЛК та проведення відповідних перевірок і ревізій діяльності виконавчої дирекції;

5.5.4.      залучення для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ЛК незалежних аудиторських організацій;

5.5.5.      контроль за дотриманням учасниками ЛК статуту та положень ЛК;

5.5.6.      затвердження:

-       нормативних документів ЛК;

-        Положення «Про благодійну програму благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»»;

-       бюджету ЛК;

-       кошторису надходжень та витрат ЛК;

-       штатного розпису, умов оплати праці працівників виконавчої дирекції ЛК;

-       зразків печаток, штампів, бланків та символіки ЛК;

-       зразка картки ЛК;

5.5.7.      здійснення розпорядчих функцій, спрямованих на виконання рішень загальних зборів учасників ЛК;

5.5.8.      прийняття нових учасників Благодійної організації та виключення зі складу учасників, з наступним затвердженням загальними зборами учасників Благодійної організації;

5.5.9.      прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів та тимчасових органів ЛК, затвердження їх положень;

5.5.10.  розробка стратегічних напрямків розвитку та діяльності ЛК;

5.5.11.  звітування про проведену роботу перед загальним зборами учасників ЛК;

5.5.12.  здійснення функцій, які не належать до виключної компетенції інших органів управління ЛК.

5.6.            Виконавчий директор ЛК.

Для забезпечення поточної діяльності ЛК Загальні збори учасників ЛК призначають виконавчого директора. До його компетенції належить:

5.6.1.      Забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників ЛК;

5.6.2.      Представництво (без доручення) ЛК у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями;

5.6.3.      Укладання та підпис від імені ЛК договорів, угод, контрактів, інших документів, які стосуються діяльності ЛК, виконання статутних завдань, рішень органів управління, підпис довіреностей та доручень на провадження дій від імені ЛК;

5.6.4.      Призначення на посади та звільнення з них працівників виконавчої дирекції ЛК, застосування до них заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

5.6.5.      Представництво від імені ЛК без доручення у відносинах з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

5.6.6.      Видання наказів, інструкцій та інших актів в межах наданих йому повноважень;

5.6.7.      Розпорядження коштами ЛК;

5.6.8.      Відкриття рахунків в банківських установах;

5.6.9.      Подання на затвердження наглядової ради ЛК кошторис надходжень та витрат ЛК;

5.6.10.  У разі відсутності виконавчого директора ЛК, виконання його обов’язків може бути покладено на іншого працівника виконавчої дирекції за окремим наказом.

5.7.            Виконавча дирекція ЛК.

Виконавчий орган ЛК – виконавча дирекція - є постійно діючим органом управління благодійної організації. Виконавчий директор формує виконавчу дирекцію ЛК для виконання поточної діяльності:

5.7.1.      Ведення комп’ютерного обліку власників картки ЛК;

5.7.2.      Видання картки ЛК, встановленого наглядовою радою ЛК зразка;

5.7.3.      Ведення обліку надходження  добровільних внесків та пожертв, благодійних грантів та публічних зборів благодійних пожертв, процентів та дивідендів від депозитів та управління благодійними ендавментами;

5.7.4.      Підготовку проектів договорів та укладання договорів про благодійну діяльність;

5.7.5.      Здійснення контролю за дотриманням власниками картки ЛК положень та статуту ЛК;

5.7.6.      Активації та блокування картки ЛК.

5.7.7.      Здійснення інших повноважень, щодо забезпечення діяльності ЛК, крім тих, які віднесені до повноважень інших органів управління ЛК.

5.7.8.      До компетенції виконавчої дирекції ЛК належить:

5.7.8.1.    скликання загальних зборів учасників ЛК;

5.7.8.2.    організаційне забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників ЛК;

5.7.8.3.    звітування про роботу дирекції на загальних зборах учасників ЛК;

5.7.8.4.    розробка та подання на розгляд наглядової ради:

-                 нормативних документів ЛК;

-                 бюджету ЛК;

-                 кошторису надходжень та витрат ЛК;

-                 штатного розпису, умов оплати праці працівників виконавчої дирекції ЛК;

-                 зразків печаток, штампів, бланків та символіки ЛК, картки ЛК;

5.7.8.5.    реалізація права власності на майно та кошти ЛК;

5.7.8.6.    затвердження внутрішніх актів та документів дирекції ЛК.

На працівників виконавчої дирекції ЛК поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

5.8.            Учасники (засновники) ЛК.

5.8.1.      Учасниками (засновниками) ЛК можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

5.8.2.      До компетенції Учасників (засновників) належить:

-        затвердження Статуту ЛК;

-        обрання Наглядової ради у складі 5 учасників ЛК строком на 5 років на чолі з Головою Наглядової ради ЛК (при наявності більше 10 учасників (засновників);

-        заслуховування звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна ЛК.

5.8.3.      Зі свого складу учасники обирають Головуючого і секретаря. Рішення учасників оформлюються протоколами, які підписує Головуючий та секретар зборів.

6.                  Активи (майно та кошти) ЛК.

6.1.            ЛК має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

Кошти та майно ЛК, не можуть перерозподілятись між її учасниками, а використовуються для досягнення цілей і виконання завдань згідно зі Статутом та для забезпечення власного функціонування. При ліквідації ЛК кошти мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

ЛК має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

6.2.            Джерелами формування активів (майна та коштів) ЛК є:        

-        внески учасників ЛК;

-        благодійні внески, пожертви та гранти, що мають цільовий характер;

-        надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів,

-        управління благодійними ендавментами, доходи від депозитних вкладів та цінних паперів;

-        інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3.            Джерелом формування майна та коштів ЛК не можуть бути кредити. Майно та кошти ЛК не можуть бути предметом застави.

6.4.            Пожертви та благодійні внески благодійникам та учасникам у разі виходу із числа учасників ЛК не повертаються.

6.5.            ЛК здійснює діяльність, спрямовану на виконання своїх статутних цілей та завдань. Вона користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, та рішень, що стосуються благодійної діяльності ЛК.

6.6.            Розмір адміністративних витрат ЛК не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

6.7.            Фінансова діяльність ЛК, спрямована на благодійну діяльність, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова господарська діяльність.

6.8.            Надходження ЛК від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійну діяльність і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації».

6.9.            ЛК самостійно веде оперативний, статистичний та бухгалтерський облік, складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом та несе відповідальність за її достовірність.

6.10.        ЛК щорічно оприлюднює повний звіт про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такий звіт будь-якому благодійнику за письмовим запитом останнього.

6.11.        Перевірка фінансової діяльності ЛК здійснюється наглядовою радою ЛК.

Державний контроль у сфері благодійної діяльності ЛК здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

7.                  Права ЛК.

7.1.            З метою здійснення благодійної діяльності ЛК через виконавчу дирекцію, органи управління ЛК (наглядову раду) має право:

-          самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги бенефіціарам;

-          самостійно вирішувати питання про використання благодійних внесків та пожертв, що надходять до ЛК, на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цієї пожертви;

-          створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність на добровільній основі, яка сприяє виконанню цілей та статутних завдань;

-          обмінюватися інформацією та спеціалістами з іншими організаціями;

-          визначати форми, об'єкти та суб'єкти й обсяги благодійної допомоги;

-          відкривати рахунки (в національній і іноземній валюті) в установах банків;

-          самостійно встановлювати розмір благодійних внесків та пожертв;

-          мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

-          популяризувати свою назву, символіку;

-          у встановленому порядку володіти, користуватись і розпоряджатись майном та коштами ЛК;

-          приймати участь в міжнародних благодійних проектах, в роботі міжнародних благодійних організацій, в інших заходах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

-          ЛК має право мати інші права згідно із законом.

    Обов'язки ЛК.

8.1.            ЛК зобов'язана забезпечити виконання статутних цілей, вільний доступ до своїх звітів, документів про благодійну діяльність.

8.2.            Учасники ЛК не мають права отримувати  матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

9.                  Порядок внесення змін та доповнень до статуту ЛК.

9.1.            Зміни та/або доповнення до Статуту ЛК вносяться рішенням Загальних зборів ЛК. Оформлення змін та доповнень до Статуту здійснюється у вигляді окремих додатків, або шляхом їх викладення у новій редакції згідно з чинним законодавством України. Державна реєстрація змін і доповнень до Статуту, а також зміна місцезнаходження Благодійної організації проводяться у порядку і в строки, визначені чинним законодавством України.

9.2.            Про зміни та/або доповнення Статуту ЛК виконавча дирекція зобов’язана повідомити органи державної реєстрації у термін, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з дати внесення відповідних змін та/або доповнень.

10.              Припинення діяльності ЛК.

10.1.        Державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

10.2.        Правонаступниками ЛК у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій. ЛК не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

10.3.        Рішення про ліквідацію ЛК  приймається Загальними зборами ЛК.

10.4.        Активи, що залишаються під час ліквідації ЛК після задоволення вимог його кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

10.5.        У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, активи ЛК, спрямовуються до Державного бюджету України.

10.6.        Ліквідацію ЛК провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами учасників, а у випадках припинення діяльності ЛК за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію ЛК.

10.7.        З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню ЛК.

10.8.        Благодійна організація є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про її припинення.

11.              Заключні положення.

11.1.        ЛК є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

11.2.        ЛК створено на невизначений термін.

11.3.        Питання щодо діяльності ЛК, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів ЛК.

11.4.        Цей документ складений у 2-х оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

 

 Підпис Головуючого конференції :

Куроєдов  Леонід Федорович

(згідно протоколу №1 Конференції БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛІКАРНЯНА КАСА ПОЛТАВЩИНИ" від 27.04.2016 року)

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"