Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Зіньківський район, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні

"Україна або Козак-Мамай під деревом Бо"

АДРЕСА: Полтавська область, Зіньківський район, смт Опішня, вул. Пар­тизанська, 102.

ТЕЛЕФОН: (0253) 9-38-74.

ЯК ПРАЦЮЄ: понеділок—четвер: 8.00 - 17.00, п'ятниця: 8.00 - 16.00.

КВИТКИ: для дітей — 7 грн., для до­рослих — 20 грн.

Екскурсійне обслугову­вання: група до 15 осіб — 20 грн., група понад 15 осіб — 23 грн.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Галерею монументальної скульпту­ри; галерею символічних панно про­відних художників-керамістів і гонча­рів України — унікальну колекцію ми­сок з різних регіонів країни; будівлю ко­лишнього Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтав­ського губернського земства, спору­джену 1916 року за проектом славет­ного українського митця-архітектора Василя Кричевського; виставкові зали Центру розвитку духовної культури; ме­моріальний музей-садибу гончарської родини Пошивайлів; меморіальний музей-садибу гончарки Олександри Селюченко; меморіальний музей-садибу філософа й колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа; роботу мае­стро гончарного мистецтва, заслужено­го майстра народної творчості України, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Миколи Пошивайла і погон-чарювати разом з ним; нанесення ма­лювальницею гончарної мальовки на глиняний виріб.

ПРО МУЗЕЙ

11 березня 1986 року в Опішні за­сновано Музей гончарства — етномис-тецький науково-дослідний і культурно-освітній заклад національної гончарської скарбниці України.

У структурі музею функціонують: Гон­чарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури з проблем українського та світового гон­чарства; Національний архів українсько­го гончарства; видавництво «Україн­ське народознавство», яке готує до ви­дання літературу з проблем гончарства та українського народознавства, зокре­ма національний культурологічний що­річник «Українське гончарство», націо­нальні наукові щорічники «Українська ке-рамологія», «Бібліографія українського гончарства», національний науковий ча­сопис «Український керамологічний жур­нал»; Аудіовізуальна студія українського гончарства; меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, гон­чарки Олександри Селюченко та філо­софа й колекціонера опішнянської кера­міки Леоніда Сморжа, в яких у недотор­каному вигляді збереглися інтер'єри жи­тел, предмети побуту, гончарні твори та декоративні мальовки, вишивки, народ­ні картини, безліч фотографій та багата епістолярна спадщина (листи, щоденни­ки тощо).

Музей ініціював проведення в Опіш­ні Всеукраїнських симпозіумів мону­ментальної кераміки «Поезія гончарства на майданах і в парках України», Націо­нальних симпозіумів гончарства, у ре­зультаті яких з'явилася унікальна Наці­ональна галерея монументальної кера­міки, розміщена просто неба; Всеукра­їнських гончарських фестивалів, Націо­нальних конкурсів художньої кераміки, свята утвердження гончарних традицій — День гончаря.

http://ridna.ua/museums
Газета " Вечірня Полтава"

Фото http://sumno.com/gallery

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.